Medezeggenschapsraad

Op Het Wilgerijs hebben we een Medezeggenschapsraad, deze bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders.

De leden namens de oudergeleding zijn:

  • Jantine Oosting
  • Wendy Brandsma
  • Martijn Zunnenberg

De leden namens de leerkrachtgeleding zijn:

  • Bart Muller
  • Annelies Man
  • Helga de Ruiter

De MR vervult een belangrijke rol tussen directie, team en ouders.

De MR heeft de taak om mee te denken met de directie of mee te beslissen in zaken die voor de kinderen, de ouders en het team van belang zijn.

In de Wet op de Medezeggenschap staat omschreven op welke gebieden de MR adviesrecht heeft, en wanneer de MR instemmingsbevoegdheid heeft. In de MR wordt o.a. gesproken over: het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, en overige onderwijskundige zaken.

De MR vergadert ongeveer 6 tot 8 x per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u informeren bij één van de MR-leden wanneer er een vergadering is. U bent altijd van harte welkom.

 
 
 
 
Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies